Obchodní podmínky

Obchodní společnost TP Company s. r. o.
se sídlem: Pštrossova 1923/10, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 037 03 495

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  vložka 236569 

vydává v rámci své podnikatelské činnosti následující obchodní podmínky umístěné na internetové adrese www.caravancity.cz , kterými se budou  řídit níže blíže vymezené smluvní vztahy.

I. Úvodní ustanovení a vymezené základních pojmů

 1. Obchodní společnost TP Company s.r.o. se v rámci své obchodní činnosti  zabývá pronájmem obytných vozidel, přívěsů a jiného campingového  vybavení a příslušenství.
 2. Obchodní společnost TP Company s.r.o. vydává níže uvedené obchodní  podmínky (dále jen „OP“), které upravují vzájemná práva a povinnosti  smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy (dále  jen „Smlouva“) uzavírané přímo mezi TP Company s.r.o. (dále jen „TPC“)  a Zákazníkem (nájemcem) prostřednictvím elektronického formuláře na  webové adrese www.caravancity.cz.
 3. Zákazníkem ve smyslu OP se rozumí fyzická osoba jako spotřebitel či  fyzická osoba jako podnikatel nebo právnická osoba, která uzavírá s TPC jako vlastníkem movité věci nájemní smlouvu za použití elektronického  formuláře na adrese www.caravancity.cz
 4. TPC ve smyslu OP se rozumí obchodní společnost TP Company s.r.o., se  sídlem Pštrossova 1923/1, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 037 03 495,  kontaktní telefon: +420 734 117 456 nebo +420 739 803 712, adresa pro  doručování elektronické pošty: office@caravancity.cz, která uzavírá jako  pronajímatel Smlouvu se Zákazníkem, jejímž předmětem je movitá věc,  kterou vlastní TPC.
 5. Smlouvou, dle OP se rozumí smlouva o nájmu, jejímž předmětem je  dočasné užívání movité věci, zejména obytného vozidla a jejiho příslušenství, přívěsu a jiné movité věci blíže vymezené v inzerci v sekci  „Půjčovna“, ze strany Zákazníka a která je uzavírána prostřednictvím  elektronického formuláře. Pronajímatelem je TPC, jehož kontaktní údaje 

ve smyslu ust. §1811 odst. 2 NOZ obdrží Zákazník emailem. Smlouva je vždy  v českém jazyce. 

 

 

 1. Movitou věcí dle OP, se vždy rozumí movitá věc nabízená v sekci  „Půjčovna“, která se nachází ve vlastnictví TPC.
 2. Elektronickým formulářem dle OP se rozumí formulář v elektronické  podobě, pomocí kterého Zákazník objedná pronájem obytného vozu u  pronajímatele a který je uveřejněn na webové stránce www.caravancity.cz
 3. NOZ dle OP se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném  znění.
 4. Nájemné dle OP se rozumí částka, která je uvedena u jednotlivého  předmětu nájmu na webové stránce www.caravancity. v sekci „Půjčovna“. 10.Spotřebitelem dle OP se rozumí každá osoba ve smyslu ust. § 419 NOZ,  která jako Zákazník mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo  rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu  s pronajímatelem nebo s ním jinak jedná.

II. Vznik smluvního vztahu a jeho obsah

 1. Odesláním vyplněného Elektronického formuláře Zákazník uzavírá  s TPC Smlouvu, jejímž předmětem je pronájem movité věci/movité věci,  včetně ujednání o době nájmu, Nájemném, souhlasu Zákazníka, které blíže  rozvádí výši kauce, platební podmínky, stornopoplatky, náhradu škody.  Přesný popis pronajímané movité věci vč. výše Nájemného a co je v něm vše  zohledněno, je na adrese www.caravancity.cz v sekci „Půjčovna“.
 2. Zákazník je povinen uvést pravdivé údaje o své totožnosti. Dále je oprávněn  během vyplňování dotazníku měnit a upravovat zapsané údaje až do  odeslání Elektronického formuláře. Poté co Zákazník odešle vyplněný Elektronický formulář pomocí tlačítka „Odeslat objednávku“, stává se jeho  objednávka závaznou. Dále již není možné údaje v Elektronickém formuláři  měnit.
 3. Po odeslání závazné objednávky bude na email uvedený Zákazníkem zasláno potvrzení objednávky, což slouží jako potvrzení o tom, že  pronajímatel objednávku učiněnou prostřednictví Elektronického formuláře  obdržel a zároveň tuto akceptoval.
 4. Nájemné a kauce: Denní sazba nájemného je uvedena včetně DPH. Při  předání předmětu nájmu se hradí ze strany Zákazníka vratná kauce, a to  v případě obytného vozidla ve výši 30.000,- Kč, v případě karavanu ve výši  10.000,- Kč. Tato se neúročí a pokud nebude použita pronajímatelem, tak se vrací Zákazníkovi po vrácení předmětu pronájmu. Kauce slouží  k případným úhradám vzniklých škod způsobených Zákazníkem v průběhu  užívání (např. poškození, znečištění, vandalismus, spoluúčast při pojištění  apod.) a dále ke krytí nároků spojených s prodlením s vrácením předmětu  nájmu.
 5. Předání a vrácení: O předání a vrácení předmětu nájmu bude sepsán  protokol, kde bude uveden stav předmětu nájmu v době předání a vrácení.  Převzetí předmětu Zákazníkem, tento potvrzuje, že předmět nájmu převzal  se všemi doklady nutnými k užívání, že převzal předmět nájmu zcela bez  vad, čistý, nepoškozený, včetně všech klíčů a že veškeré smluvní  příslušenství převzal. Zároveň Zákazník podpisem protokolu stvrzuje, že  pronajímatelem byl poučen, jak má správně předmět nájmu užívat a  tomuto porozuměl.
 6. Platební podmínky: Nájemné se hradí na základě potvrzeného e-mailu. U  obytných vozidel a přívěsů se hradí 50% ihned po uzavření Smlouvy a  zbývajících 50% nejpozději 1 měsíc před předáním předmětu nájmu.  V případě, že doba mezi uzavřením Smlouvy a předáním předmětu nájmu  je kratší jak 30 dnů, platí se 100% ihned po uzavření Smlouvy, a to na základě zaslaného e-mailu. Splatnost je 24 hodin od doručení e-mailu. Smluvní  strany se mohou platební podmínky ujednat odlišně. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit Nájemné splněn  okamžikem připsání příslušné částky na účet pronajímatele. Po uhrazení  Nájemného Pronajímatel potvrdí Zákazníkovi rezervaci termínu.
 7. Zákazník tímto výslovně žádá, aby TPC začala s plněním uzavřené  Smlouvy ihned po jejím uzavření, když uzavřením Smlouvy si zjišťuje  Zákazník rezervaci poskytované služby spočívající v tom, že pronajímatel  nebude objednaný předmět pronájmu nabízet dalším osobám a že jej bude  mít k dispozici pro Zákazníka. Z tohoto důvodu jde o Smlouvu uzavřenou ve  smyslu ust. § 1837 písm. a), potažmo písm. j) NOZ, která vylučuje právo  Spotřebitele odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření  Smlouvy bez uvedení důvodu.
 8. Zákazníkovi se mimo ujednání dle předchozího odstavce dává právo  odstoupit od Smlouvy z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu s tím,  že v případ takového odstoupení se zavazuje Zákazník zaplatit pronajímateli  odstupné ve výši:30% ceny Nájemného, pokud k takovému odstoupení dojde  v délce delší jak 45 dnů před termínem předání předmětu nájmu;50% ceny Nájemného, pokud k takovému odstoupení dojde  v době mezi 45 až 15 dnem před termínem předání předmětu  nájmu;

  80% ceny Nájemného, pokud k takovému odstoupení dojde  v době mezi 14 až 5 dnem před termínem předání předmětu  nájmu

  100% ceny Nájemného, pokud k odstoupení dojde ve lhůtě kratší  než 5 dnů před předáním předmětu nájmu. (dále též „stornopoplatky“)

Stornopoplatky se uplatí i pro případ, že od uzavření Smlouvy do předání  předmětu nájmu není možné s ohledem na kratší dobu použít některou z variant  uvedenou výše. Pak se uplatní zbývající varianty. 

Zákazník si může pro případy stornopoplatků, mechanického poškození předmětu  nájmu, spoluúčasti z pojištění, či újmy vzniklé pronajímateli, pokud kvůli škodě nemůže dále pronajmout předmět nájmu, sjednat pojištění VAN SAFE, jehož podrobné podmínky Zákazník najde na webové stránce https://www.vansafe.cz/produkty

V jiných než shora uvedených případech, Zákazník právo odstoupit od Smlouvy  nemá, a to vyjma případů podstatného porušení povinností pronajímatele. Pro  účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Zákazník o svém  odstoupení od Smlouvy informovat pronajímatele, a to formou jednostranného  právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele  poštovních služeb nebo e-mailem). Klient může použít vzorový formulář pro  odstoupení od Smlouvy, který je přílohou těchto podmínek. Není to však jeho  povinností.

 1. Pojištění a předávané doklady: Předmět nájmu je ze strany pronajímatele  pojištěn, a to havarijně se spoluúčastí 10%, minimálně 10.000,- Kč, pokud je  předmětem nájmu obytné vozidlo, nebo přívěs. Součástí předávaných  dokladů je zelená karta. Zákazník podpisem protokolu potvrzuje, že je  způsobilou osobou, která bude řídit předmět nájmu a bere za něj od tohoto  okamžiku veškerou odpovědnost za případnou škodu, včetně případné  spoluúčasti.
 2. Prodlení s vrácením předmětu nájmu: Pokud bude předmět pronájmu  vrácen po uplynutí doby nájmu dle Smlouvy, včetně času uvedeného v  Smlouvě, zvyšuje se částka (Nájemné) za každý takový započatý den o 100%  denní sazby Nájemného. Náhrada škody tím není dotčena. To neplatí v případě, že předmět nájmu měl technickou závadu či došlo k poškození  předmětu pronájmu bez zavinění Zákazníka.
 3. Povinnosti Zákazníka:
  - Nájemce dokládá, že již završil věk 22 let a je vlastníkem řidičského  oprávnění déle jak 2 roky.- Obytný automobil je předáván s plnou nádrží PHM (motorová nafta).  Nájemce je povinen vůz vrátit dotankovaný ve stejném stavu. Ostatní  náplně (plyn, voda) nájemce nedoplňuje.- Zákazník nesmí předmět nájmu dát do užívání třetí osobě. Zákazník může s předmětem nájmu vycestovat pouze v rámci České  republiky a EU.- Zákazník hradí dálniční poplatky (dálniční známky či mýtné) mimo ČR na  vlastní náklady.

  - Zákazník se zavazuje dodržovat zejména pravidla silničního provozu a jiné  povinnosti vyplývající z právních předpisů a bere na vědomí, pokud  v důsledku protiprávního jednání či nečinnosti Zákazníka bude uložena  pronajímateli jako provozovateli vozidla jakákoliv pokuta, uhradí tuto  Zákazník pronajímateli bez zbytečného odkladu po doručení výzvy  pronajímatele s úhradou administrativního poplatku Pronajímateli, a to ve  výši 500 Kč.

  - Během jízdy je zakázáno se v obytném automobilu volně pohybovat. Všichni  cestující jsou povinni být za jízdy připoutáni bezpečnostními pásy. Ve voze je zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky atd. Je zakázáno používání chemického WC s běžným toaletním papírem nebo  bez chemie.

  - Použití předmětu nájmu k obchodním či reklamním účelům či přepravě nákladu je možné použít pouze na základě výslovného písemného svolení  pronajímatele. Stejně tak se zakazuje používat předmět nájmu pro závodní  či soutěžní činnost nebo pro testování.

  - Veškeré opravy nebo technické zhodnocení je možné provádět ze strany  Zákazníka pouze s písemným souhlasem pronajímatele. Pokud bude nutné  provést nezbytnou opravu předmětu nájmu, tak musí být tato provedena  v autorizovaném servisu.

  - Při nehodě či výskytu škody je Zákazník povinen neprodleně informovat  pronajímatele a Policii ČR. Místo nehody a vznik škodní události je nutné  zapsat do příslušného formuláře, a to včetně jmen spoluúčastníků či svědků včetně jejich adres (nepřenášet vinu na jinou třetí osobu, aniž by to  neodpovídalo skutečnosti). Nutné vyprošťovací náklady nebo náklady na  opravu budou vyúčtovány pronajímatelem Zákazníkovi, a to mimo pojistné  plnění od pojišťovny a mimo Nájemné. V každém případě je Zákazník pro pronajímatele povinen vyhotovit bez prodlení detailní zprávu o nehodě či  škodě.

  - V případě prodlení Zákazníka s úhradou Nájemného je oprávněn  pronajímatel odstoupit od smlouvy. Stejně tak je pronajímatel oprávněn od  smlouvy odstoupit v případě jakéhokoliv podstatného porušení povinností  ze strany Zákazníka.

  - Zákazník je povinen pronajímateli vrátit předmět nájmu ve sjednanou dobu  zcela čistý s interiérem vozu ve stejném stavu jako při předání předmětu  k pronájmu.

  - Obytný vůz se pronajímá s možností nájezdu 300 km/den. Kilometry nad rámec budou zákazníkem hrazeny po vrácení vozu a to 6 Kč/km.

  - Předmět nájmu se předává a vrací v termínu a čase po předchozí dohodě smluvních stran. Předmět nájmu si přebírá Zákazník na adrese Komerční  1147, 252 62 Horoměřice. Na stejné místo je povinen Zákazník pronajímateli  předmět nájmu vrátit.

 

 1. Škoda: Pokud způsobí Zákazník na předmětu nájmu újmu (skutečná škoda  a ušlý zisk) pronajímateli, která nebude kryta prostřednictvím sjednané  kauce, vystaví pronajímatel Zákazníkovi fakturu znějící na částku  z provedené opravy, případně na jinou vzniklou škodu. Mezi tyto škody se  řadí škody způsobené neodborným a nesprávným používáním obytného  vozu a jeho příslušenství (poškozený interiér vozu, natankování nafty do  vodní nádrže, poškození markýzy špatnou manipulací atd.).
 2. Smluvní pokuta: Smluvní strany si spolu sjednávají následující nároky  pronajímatele na smluvní pokutu:
  -
  Při nedodržení platebních podmínek dle Smlouvy Zákazníkem je  pronajímatel oprávněn účtovat jednorázovou sjednanou smluvní pokutu,  která činí 10.000,- Kč.- V případě, že Zákazník předá předmět nájmu znečištěný, má právo  pronajímatel účtovat Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 1.000 - 3.000,- Kč a to podle úrovně znečištění.- V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti Zákazníka uvedené v těchto OP,  vyjma případů pod písm. a) a b) tohoto odstavce, zakládá pronajímateli  nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení povinnosti.

  - Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody v plné  výši.

Náhradní předmět nájmu: V případě neočekávané události (nehody, velké  poškození, ztráta předmětu nájmu) před termínem začátku předání  Zákazníkovi si pronajímatel vyhrazuje právo dodání náhradního předmětu  nájmu o stejných parametrech, jako má předmět nájmu. V případě nedodržení  těchto parametrů je Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit a pronajímatel je povinen Zákazníkovi vrátit veškeré zaplacené finanční prostředky bez  jakéhokoliv úroku či náhrady další škody.

Pokud v důsledku technické závady na předmětu nájmu, za níž odpovídá  pronajímatel, nebude moci Zákazník předmět nájmu užívat po celou sjednanou  dobu nájmu, má Zákazník nárok na alikvótní část Nájemného, a to odpovídající  době nemožnosti předmět nájmu užívat. V těchto případech se neposkytuje  náhradní předmět nájmu.
- Pronajímatel upozorňuje, že pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení  ceny v ceníku (tím je myšlen překlep či jiná zřejmá chyba při zadání ceny)  nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, tak pronajímatel není  povinen Zákazníkovi za takovou zjevně chybnou cenu předmět nájmu  pronajmout, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí  objednávky ze strany pronajímatele.

III. Další informační povinnosti pro Zákazníka

 1. Tento článek upravuje zejména další informační povinnost, kterou na TPC  jako podnikatele klade NOZ, a to ve vztahu k Zákazníkovi, který se nachází  v postavení Spotřebitele, a to ve smyslu ust. §§ 1811, 1820, 1824, 1826 NOZ.  Toto ustanovení je bráno jako doplnění předcházejícího textu těchto OP,  které obsahují povinnosti pronajímatele vyplývajících z výše uvedených  ustanovení NOZ.
 2. Ve smyslu ust. § 1820 NOZ poučuje pronajímatel Zákazníka o možnosti  mimosoudního podání stížnosti na postup pronajímatele. Pokud Zákazník  vystupuje v postavení Spotřebitele, má podle zákona o ochraně spotřebitele  právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy.  Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení spotřebitelského sporu  provádět, je Česká obchodní inspekce; bližší informace o mimosoudním  řešení spotřebitelských sporů (včetně pravidel, jak postupovat) lze nalézt na  internetových stránkách České obchodná inspekce (www.coi.cz). Tímto  postupem není dotčeno oprávnění smluvních stran obrátit se se svým  nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Dozor nad dodržováním  povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní  inspekce. Dozor nad dodržováním živnostenských předpisů vykonává  příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním předpisů o ochraně osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto  orgány či úřady se Zákazník může obrátit se svými stížnostmi či podněty.
 3. Ze strany pronajímatele jsou archivovány zejména objednávky, obchodní  podmínky, ceníky, účetní a daňové doklady, včetně zálohových dokladů, a  to po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (nejméně po dobu 5  let). Pronajímatel zašle či zpřístupní Zákazníkovi na jeho písemnou žádost  příslušný dokument v elektronické podobě, pokud požadovaný dokument  není dostupný v rámci příslušného Elektronického formuláře.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Zákazníkovi bude doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v  jeho Elektronickém formuláři, pokud pronajímatel nezvolí doručování  prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Má se za to, že došlá  zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí  pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státě, pak  patnáctý pracovní den po odeslání.
 2. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek,  pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 3. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým  stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se  neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností  jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a  doplňky Smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.
 4. Vzájemné spory smluvní strany budou řešit vzájemnou dohodou. Pokud to  nebude možné, tak se smluvní strany mezi sebou dohodly na tom, že věcně a místně příslušným soudem k řešení jejich vzájemných sporů bude obecný soud podle sídla pronajímatele.
 5. Tyto OP jsou dostupné na webových stránkách www.caravancity.cz a  nabývají účinnosti dne 24. 11. 2023. 

V Praze dne 24. 11. 2023 

TC Company s. r .o. 

 

 

Příloha : Formulář pro odstoupení od smlouvy

Odesílatel: 

Jméno a příjmení/název firmy: 

Bydliště: 

(případně e-mail, tel. číslo): 

Adresát: 

Pronajímatel: 

Název:  

Sídlo: 

IČ: 

Oznámení o odstoupení od nájemní smlouvy 

Dne ______ jsem uzavřel s Vámi v postavení Pronajímatele nájemní smlouvu, jejímž předmětem byl pronájem _____________, VIN: _________________. 

V souladu s čl. II. obchodních podmínek využívám svého práva a od výše uvedené  nájemní smlouvy odstupuji s tím, že jsem povinen ve prospěch Vašeho účtu  poukázat částku ___________,- Kč jako odstupné. Tuto poukazuji na Váš účet  uvedený v obchodních podmínkách, tj. účet č.: ________/______ X započítávám  oproti mnou již uhrazené záloze ve výši ______________,- Kč. 

V ________ dne __________ 

_______________________ 

Jméno a příjmení nájemce 

 (podpis)